gravatar

chidungkt

Nguyen Chi Dung

Recently Published

Publish Document
New Themes (ggplot2)
NGO Jobs (30_03)
Job Report for NGO Recruitment
NGO Jobs (New Version)
GNO Jobs from 2009
Test em máy mới
Trả lời Thanh Phu Ngo
Pour Quynh
Professors
Scraping Text from Web
Pour Dung Bui
ggridges package
Beautiful Bar Chart
Oil Production
Review: ggplot2
NYC Taxi Data 2013
VNDIRECT
hhh
For Doctor Khả Nhi
Panel Data for V
ARIMA Model
PCA anh Nam
PCA ba trạm
Chapter 13: EBE
Gia Lâm Data (Draft)
Canada Pour TT
Pour TT
Pour TT
THE HITCHHIKER
TEXT MANIPULATION
Web Scraping in R
Citation Analysis 2
Graph chơi vui
EFA Project
Bar Graph
Reshape our Data
Nested For Loop
Imputing Missing Data
For Loop
GAMLSS
MIT 1
Lập trình hàm
ANN and OLS
John Tukey and Boxplot
Bar Plot for MKT class
Nguyen Data
Section 1 (MKT Class)
Pour TT
Regression Line
Big Data
Big Data
Testing Version
rChart
t test family in R
Churn Rate
Citation Analysis
My function
Bioinformatics
Grand Salam
Line Graph (Part 1)
Import and Export
NPV and IRR
Panel Data (Part 1)
Cổ phiếu AAA
R codes of the day 2
R codes of the day 1
R codes of the day: test
Pour Quang
Pour TT
TT: Pour toi mon amour
Skeleton Style
Pour TT
TT: Pour toi mon amour
Publish Document
Pour Thiên Thanh
Test Latex
Data Transformation
Cayman Theme
Pour V
Pour Nguyen
Credit Scoring in Practice
Document
Shirin
Deep Learning with H2O
Assignment 1: OLS
OLS_p1
K means clustering
b4_flight
VHLSS2014
Publish Document
Huyền thoại con số 30
Pisa
flights data p1
Harvard Uni 1
Publish Document
Text Mining (Obama)
Publish Document
as
Publish Document
Document
DataVis
Document
Data Visualization
ggolot2 vs Base Graphics
Nobel
Tham Nhũng
Text Mining bài 1
Data Visualization: Case 1
Dữ liệu kiểu tibble
Pour Hương
A Q
Viết Hàm
Viết code đúng cách
Gửi anh V
Pour Tuyết Nguyễn
PCA draft
apply family
Toán tử %>%
Draft - Logistic ???
LDA pour Nga
Business intelligence Draft
Tăng trưởng GDP của VN từ 2000 - 2012
Giáo trình "Kinh tế lượng" của tác giả Nguyễn Thành Cả/ Nguyễn Thị Ngọc Miên (UEH).
Thử dùng Rmarkdown
Sử dụng R markdown
Publish HTML
Histogram C1
Mekong
Publish Document
Publish Document
Trang LV
Data Pre-processing
Chương 12: Gẫy xương
Publish Document
Publish Document
Trâm
yergdfgd
XXXXX
Nghi Yêu
ggfortify
Line Graph
Thách thức 1
Bar Graph: Bài 1
Bài tập BT4 của TLU
Gửi anh Nam
Vẽ sơ đồ cây
Tính AUC và vẽ ROC
OLS vs PCR, PLS
PCR and PLS
PANTIO1
Ogive Line
Histogram 1
Thư
Mankiw
Gửi anh T
Publish Document
Anh Bách 3.13
Thẩm định tín dụng khách hàng với mô hình rừng ngẫu nhiên Random Forest
Thẩm định tín dụng , Random Forest, Machine Learning
Hồi Quy Phân Vị bằng phần mềm R
Hồi Quy Phân Vị
Abstract Analysis
Lấy dữ liệu tài chính với gói quantmod
quantmod, time series data
Anh V (TTC)
Publish Document
Publish Document
Nhờ bạn Thọ xử lý
Publish Document
Machine Learning: Titanic
Bài kiểm tra
Rmarkdown Test
Cronbach Alpha Test
Phân tích thành phần chính CFA - EFA (Phần 1)
Key Word: PCA, EFA, KMO Test, Bartlett Test, Cronbach Anpha.
Phân tích diễn văn của TT Obama
Phân tích diễn văn của TT Obama
Mô hình hồi quy Logit
Thực hiện hồi quy Logit cho biến nhị phân