gravatar

vantai

Nguyễn Văn Tài

Recently Published

Bài Tập 1 - Câu 9 - Phân tích hồi quy và kiểm tra đa cộng tuyến
Môn SPSS Thầy Nguyễn Khánh Duy
functions.R
Script hỗ trợ các hàm kinh tế lượng.