gravatar

phamdinhkhanh

phamdinhkhanh

Recently Published

Auto Regression Timeseries
MES calculation
Generalized Linear Models
Geom Barchart Visualization
Latext Basical
Support Vector Machine
Logistic Regression
Perceptron
Kmean Clustering
VNDS package guideline
GAMLSS model
Plotly Chart
Should we optimize Threshold
H2O timeseries practice
Random Forest Tunning in Caret
Fix UTF8 encode in R
VNDS package Version 0.0.7
VNDS integrated with tidyquant
CandelChart Plotly
Main graph type in ggplot2
Cross Validation
ggplot2
RmarkdownFormat
Deep learning detect figure
regularExpression
rvest html selector
Plot 3D
Gradient Descent
Logistic model classify HomeEquity Bad loan
- Represent about Gradient descent - Using glm function in stats package to estimate model - Compare model accuracy when change threshold classification. - Compare with Knn method.
KNN classify bad home equity banking loan using Principal Component Variable
- Reduce dimension from 12 original variable to 4 PCA variable - Scoring for Principal Component variable - Calculate Euclidean distance on Principal Component variable
KNN classify bad home equity banking loan - choose variable by correlation
- Using correlation to filter variables which really effect to Bad rate - Benchmark between some correlation values thresholds.
KNN classify bad home equity banking loan
- Using KNN predict bad home equity banking loan. - Benchmark model with different voting size. - voting size is smaller will predict more exactly bad loan than bigger. - Standardize variable also improve model predict accuracy.
tidyquant representation Part II
Represent all mute function in tidyquant which implemented from QFA packages.
What is fastest package load data in R?
- Benchmark loading packages in R. - Recommend package should be used. - Represent about feather data format and fread function mechanism.
tidyquant representation
- represent about tidyquant package - how to use tq_get(), tq_mutate(), tq_transmute(), tq_mutate_xy(), tq_transmute_xy() - visualization in ggplot2 smoothing moving average and close price at same line chart.
Calculating Beta in CAPM model
1) Represent about CAPM model 2) Apply model CAPM with example portfolio 3) Calculating beta for portfolio by five ways: covariance, weighted asset's beta, CAPM.beta function, tidyverse world, tq_perfomance function.
Clone VietNamese securities data from website
-Sử dụng thư viện rvest và httr để post request lên api cần lấy dữ liệu. -Sử dụng thư viện stringr để xử lý text sang định dạng chuẩn đưa vào data.frame
Xử lý dữ liệu trong R
- Cách sử dụng kết hợp nhân tử pipe với các hàm group_by, summarize để thống kê các chỉ tiêu min, max, average, sum theo các chiều dữ liệu khác nhau (phần này thường được sử dụng khá nhiều trong visualization). - Các cách lấy một tập dữ liệu từ một tập dữ liệu cha thông qua điều kiện cụ thể bằng các hàm filter, subset - Cách áp dụng công thức truy vấn SQL vào xử lý dữ liệu trong R thông qua package sqldf - Cách sử dụng nhân tử pipe để đơn giản hóa việc viết code, giảm thiểu các dữ liệu trung gian và do đó tăng tốc độ xử lý cùng một số tình huống lỗi gặp phải khi sử dụng nhân tử pipe và cách khắc phục nó. - Cách sử dụng các hàm mutate, sapply, lapply trong việc tạo ra một trường dữ liệu mới và ưu nhược điểm của từng cách.
Convert Date trong R
* Cách chuyển đổi dạng date dạng text sang các định dạng thông dụng của date * Bảng kí hiệu format của Date trong R * Sử dụng các hàm format,as,Date, Sys.Date trong thao tác dữ liệu với date
Cấu trúc dữ liệu trong R
- Mô tả các định dạng dữ liệu cơ bản: bảng,array,list,matrix. - Mô tả các kiểu dữ liệu của R: numeric, complex, logical, float, integer. - Thao tác xử lý dữ liệu đối với định dạng dữ liệu cơ bản trong R.
Stock price by plotly
ARIMA turtorial
ARIMA(1,0,2)_GAS
Model ARIMA predict FLC return
Support vector machine
What is support vector machine? Comparing between SVM and Linear regression model. Find a best SVM model by tune function.
ROC Curve